Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap fenntartója és a tartalmak jogtulajdonosa a WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány (a továbbiakban: WWF). A honlapon közzétett információk oktatási, szemléletformálási és tájékoztatási céllal szabadon felhasználhatók, idézhetők, a forrás feltüntetésével. A fotók, illusztrációk jogtulajdonosai a szerzők, felhasználásukhoz hozzájárulásuk szükséges.

Petíció aláírása esetén a WWF az önkéntesen megadott név és e-mail cím adatokat tárolja.

A WWF fenntartja a jogot, hogy bármilyen információt, adatot előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítson az oldalról. A WWF nem vállal felelősséget az oldalain megjelent információk felhasználásából adódó, illetve bármilyen, az oldalai látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.

A WWF pandát és a WWF szót ábrázoló védjegy a Magyar Szabadalmi Hivatalnál 001843077 lajstromszám alatt bejegyzett védjegy a WWF Magyarország számára.

Személyes adatok kezelése

A WWF kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra a honlapon nyújtott szolgáltatásaink biztosításához és fejlesztéséhez van szükségünk. Adataid megadásával kifejezett hozzájárulásodat adod azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. Személyes adataidat a WWF mindenkor a hatályos jogszabályok (így különösen a 2011. évi CXII. törvény) betartásával kezeli, és csak addig tárolja, amíg a fenti célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonod.

A WWF a személyes adatokat semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

A hírlevélre történő feliratkozás regisztrációval lehetséges, amely során név és e-mail cím megadása szükséges. A havonta küldött elektronikus hírlevélről bármikor lehetséges leiratkozni és adataidat törölni a Hírlevél alján megadott linkre kattintva.

A WWF fenntartja a jogot, hogy bárkinek a bejegyzett tagságát, regisztrációját felfüggessze, aki a hatályos jogszabályokat sértő módon jár el.

Cookie-k használata

A WWF az oldal látogatottságának a mérésére Google Analytics szolgáltatást használ. A látogatottság méréséhez a rendszer profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez – például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb. – úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ. Az oldal használatával a látogató elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k olyan adatok, amelyek az oldal használatához szükségesek, és amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

WWF Magyarország – Panaszkezelési szabályzat

A WWF Magyarország Alapítvány a szervezetről weboldalán (https://wwf.hu) keresztül nyújt információt kampányaival, programjaival kapcsolatban és biztosítja a nyilvánosságot. Támogatóink és magánszemélyek számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslatiak benyújtására.

Panaszbejelentéssel az alábbi csatornákon élhet:

– E-mailen: panda@wwf.hu

– Postai úton: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A vagy Budapest 1399, Pf. 694/112

– Telefonon: + 36 1 214 5554

– Faxon: +36 1 212 9353

Ügyfélszolgálati idő: hétfőtől péntekig 9:00-től 16:30-ig

Kérjük, hogy panasztétel esetén adja meg kollégánknak nevét, elérhetőségét és a panasz rövid leírását.

A panaszkezelés szabályai:

A panaszokat, reklamációkat közvetlenül az Alapítvány részére kell írásban benyújtani a panasz alapjául szolgáló ok keletkezésétről, ill. annak tudomásra jutásától számított 2 munkanapon belül. Az Alapítvány a panasz beérkezésekor azt azonnal regisztrálja és a lehető legrövidebb időn, de maximum 10 napon belül tájékoztatja álláspontjáról a panaszost.

A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről az Alapítvány igazgatója dönt. A reklamáció lezárását követően valamennyi, az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést az Alapítvány eltesz és 5 évig megőríz. A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatja a reklamálót.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszkezelés 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben amennyiben a személyes adatok megadása a szerződéses kötelem létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges, az érintett magánszemélyt az alábbi jogok illetik meg:

  1. Kérheti adataihoz való hozzáférését az alábbi adatkörökben:

– az adatkezelés célja;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, különösen a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett intervalluma.

  1. Kérheti adatainak törlését az alábbiakban:

– a személyes adatotokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

  1. Kérheti adatainak késedelem nélküli helyesbítését a pontatlan, hiányos személyes adataira vonatkozólag.
  2. Kérheti adatainak korlátozását a törlésre és a helyesbítésre felsorolt esetekben.
  3. Kérheti adatainak hordozhatóságát (az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozza az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
  4. Jogosult panaszt benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információt, tájékoztatást a WWF Magyarország adatvédelmi tisztviselője, Farkas Aurika szolgáltat az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A

Telefonszám: +36 (1) 214 55 54

Elektronikus levélcím: panda@wwf.hu

 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1399 Budapest, Pf. 694/112 címre vagy elektronikusan az info@wwf.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre.

Adatvédelmi incidensek kezelése

A WWF mint adatkezelő megfelelő technikai és szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelme érdekében. Ezeket folyamatosan monitorozzuk és felülvizsgáljuk. Amennyiben adatvédelmi incidens előfordulásának gyanúja merül fel, a WWF haladéktlanul kivizsgálja az esetet, és amenyniben valóban adatvédelmi incidens történt:

– az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál (amennyiben ezt jogszabály előírja);

– ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;

– az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

Adományozóink jogai

Minden jelenlegi és leendő adományozónk és támogatottunk számára biztosítjuk, hogy megismerje szervezetünk adománygyűjtési akcióinak célját, idejét, módját, valamint az összegyűlt adományok felhasználását. A panaszkezelés során érintettnek joga van továbbá az anonimitáshoz és az adataik bizalmas kezeléséhez.

Kellemes böngészést kíván az oldal fenntartója: WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány